ชวินดา หาญรัตนกูล นั่งเก้าอี้นายกสมาคมบลจ.คนใหม่

ชวินดา หาญรัตนกูล นั่งเก้าอี้นายกสมาคมบลจ.คนใหม่

สมาคมบริษัทจัดการลงทุนจัดประชุมใหญ่สมาชิก โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก “ชวินดา หาญรัตนกูล” กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายกสมาคม มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 จนถึง มี.ค. 67

วันที่ 31 มีนาคม 2565 สมาคมบริษัทจัดการลงทุนจัดประชุมใหญ่สมาชิก เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 และมีการเลือกตั้งนายกสมาคมใหม่ โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายกสมาคม โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป จนถึงเดือนมีนาคม 2567

นางชวินดา หาญรัตนกูล เป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจการเงินมาอย่างยาวนาน โดยเริ่มงานกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ในการเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนนั้น นางชวินดา หาญรัตนกูล ได้แถลงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารงานของสมาคมว่า แนวทางการทำงานของสมาคมจะรองรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์การลงทุน การให้คำแนะนำในการลงทุน การบริการ การพัฒนาช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการออมผ่านผลิตภัณฑ์กองทุนได้มากขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบที่กำกับดูแลให้มีความคล่องตัวมากขึ้น

ขณะเดียวกันก็ยังคงมาตรฐานระดับสากลในการกำกับดูแลสมาชิกผู้ประกอบธุรกิจให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี ในฐานะนายกสมาคมจึงมีแนวคิดที่จะให้ความสำคัญกับความร่วมมือของคณะกรรมการสมาคม และเน้นการแสวงหาความร่วมมือจากบริษัทสมาชิก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้นเพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมและตลาดทุนไทย

รวมถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันได้ของบุคลากรในอุตสาหกรรม ทั้งทางด้านการะพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Products) กฎระเบียบ (Compliance) เพื่อนำไปสู่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี มีกระบวนการปฏิบัติงาน (Operation) ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส แก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคในการประกอบการ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ และมีเทคโนโลยี (Digital Initiatives) ที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนและมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance