CEO เครือไทย โฮลดิ้งส์ แจงเพิกถอนใบอนุญาต อาคเนย์ฯ ไม่กระทบธุรกิจ

CEO เครือไทย โฮลดิ้งส์ แจงเพิกถอนใบอนุญาต อาคเนย์ฯ ไม่กระทบธุรกิจ

ซีอีโอ “เครือไทย โฮลดิ้งส์” แจงตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มาที่ไปก่อนคลังสั่งเพิกถอนการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ “อาคเนย์ประกันภัย” ระบุบันทึกผลขาดทุนเต็มจำนวนแล้ว ยันไม่กระทบธุรกิจอื่นในเครือ

วันที่ 4 เมษายน 2565 นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TGH ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า ตามที่บริษัทได้เปิดเผยเกี่ยวกับการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทย่อย กล่าวคือ บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นกรณีที่อาคเนย์ประกันภัยใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อขอเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยโดยสมัครใจและส่งคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่อนายทะเบียน

โดยอาคเนย์ประกันภัยได้ยื่นคำขอเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยต่อคณะกรรมการ คปภ. เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 และที่ผ่านมาอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อจัดการทรัพย์สิน หนี้สินและการะตามกรมธรรม์ประกันภัยที่มีอยู่ให้เป็นไปตามหลักกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่คณะกรรมการ คปภ. กำหนด โดยอาคเนย์ประกันภัยได้ดำเนินการจัดการทรัพย์สิน หนี้สิน และภาระตามกรมธรรมที่มีผลบังคับอยู่

ทั้งนี้ บริษัทได้นำเสนอการคืนเบี้ยเต็มจำนวนให้กับผู้ถือกรมธรรม์ COVID-19 ประเภทเจอ จ่าย จบ และมีผู้แสดงความจำนงมากกว่า 300,000 ราย ต่อมาได้ดำเนินการโอนย้ายผู้เอากรมธรรม์ประเภทอื่น ๆ จำนวนกว่า 8.6 ล้านราย ให้กับบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการตามความเห็นชอบของสำนักงาน คปภ. เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองต่อเนื่อง พร้อมได้ดำเนินในการชำระค่าใช้จ่ายให้กับคู่ค้าของบริษัทพร้อมทั้งประสานการทำสัญญากับบริษัทผู้รับโอนกรมธรรม์ดังกล่าวจนแล้วเสร็จ

และดำเนินการจัดการในส่วนของพนักงาน ตามกรอบที่กฎหมายกำหนด ทั้งได้มีการจัดหางานเพื่อให้พนักงานกลุ่มที่ได้รับผลกระทบสามารถได้รับการจ้างงานที่ใหม่ทั้งบริษัทในเครือและบริษัทพันธมิตร รวมถึงได้มีความพยายามในการจัดการสินทรัพย์ หนี้สิน อื่น ๆ ตามกรอบ วิธีการ และเงื่อนไขที่ได้รายงานให้กับสำนักงาน คปภ. ทราบเป็นระยะ เพื่อให้อาคเนย์ประกันภัยสามารถดำเนินการได้ตามที่ยื่นคำขอเลิกประกอบธุรกิจวินาศภัยไว้

อย่างไรก็ดี ในระหว่างที่อาคเนย์ประกันภัย พยายามที่จะดำเนินการตามเงื่อนไขการขอเลิกประกอบธุรกิจโดยสมัครใจ ได้มีผู้ยื่นขอเคลมสินไหม COVID-19 ประเ4ทเจอ จ่าย จบ เพิ่มสูงขึ้นจากการระบาดที่รุนแรงขึ้นของสายพันธุ์โอมิครอน ส่งผลต่อสภาพคล่องของอาคเนย์ประกันภัย ทำให้สำนักงาน คปภ. ออกคำสั่งที่ 32565 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2585 ให้อาคเนย์ประกันภัยหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว และควบคุมการจ่ายเงินต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 สำนักงาน คปภ. โดยนายทะเบียน ด้วยความเห็นชอบของ คปภ. ได้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของอาคเนย์ประกันภัย
ต่อมาทางอาคเนย์ประกันภัยได้รับแจ้งคำสั่งกระทรวงการคลัง ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของอาคเนย์ประกันภัย โดยมีผลทันทีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป โดยเป็นเหตุเพิกถอนใบนุญาตตามความในมาตรา 59 (1) (2) (4) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ คณะกรรมการ คปภ. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้กองทุนประกันวินาศภัยเป็นผู้ชำระบัญชีของอาคเนย์ประกันภัย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ตามคำสั่งกระทรวงการคลังเรื่องเพิกถอนใบอนุญาต และคำสั่งคณะกรรมการ คปภ. แต่งตั้งผู้ชำระบัญชี ส่งผลให้กลุ่มบริษัทยุติการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ภายใต้ชื่อ อาคเนย์ประกันภัย นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ดี ทางบริษัทได้มีการบันทึกผลการขาดทุนจากการลงทุนในอาคเนย์ประกันภัยเต็มจำนวนในงบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แล้ว และการเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวจะไม่กระทบต่อธุรกิจหลักอื่น ๆ ภายใต้กลุ่มบริษัทซึ่งยังคงดำเนินงานตามปกติ กล่าวคือ ธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งดำเนินงานภายใต้ชื่ออาคเนย์ประกันชีวิต ธุรกิจรถเช่าองค์กร บริการทางการเงิน และสินเชื่อ ซึ่งดำเนินงานภายใต้ชื่ออาคเนย์แคปิตอล และอาคเนย์มันนี่

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance